I.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ, за Ваше улеснение и в съответствие с изискванията на чл. 325 от Кодекса на застраховането, Ви предоставяме информация за нас:

Застрахователен Брокер „Вигаръс” ЕООД е регистриран  в Търговския регистър към Агенция по вписванията през 2006 г. под ЕИК 175132629. Седалището по съдебна регистрация на дружеството е : гр.София, ул. „Елемаг” № 26, вх. А, ет.3, ап.7. и Офиси: А/ гр. София, ул.“Н.Габровски 39А“, вх.“Б“ ет.1, ап.1. ; Б/ с. Казичане  Софийска област/ ул. “ Цар Борис“ III N 39, партер.

Дружеството се управлява и представлява от управителя му – Йордан Илиев Йорданов.

Дружеството е вписано в Регистъра на застрахователните брокери към  Комисията за Финансов Надзор, на основание чл.30, ал.1, т.11 от ЗКФН,  с Решение № 810–ЗБ/08.10.2009 и Удостоверение 194-ЗБ/ 10.11.2009г. Справка за това обстоятелство можете да направите в Комисията за Финансов Надзор : 1000 София, ул. “Будапеща” 16, централа: 02 94 04 999, факс: 02 829 43 24, e-mail: bg_fsc@fsc.bg, или на интернет сайта й: www.fsc.bg.

Съгласно изискванията на КЗ, Ви уведомяваме и за следните обстоятелства:

  1. Застрахователен Брокер „Вигаръс” ЕООД не притежава пряко, или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател. Застраховател, или компания-собственик на застраховател не притежават повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание, или от дяловете от капитала на Застрахователен Брокер „Вигаръс”ЕООД.
  2. Застрахователен Брокер „Вигаръс” ЕООД, не е обвързано да извършва застрахователно посредничество изключително за един, или повече Застрахователи, а може да договаря свободно, в качеството си на представител на ползвателя на застрахователни услуги, сключването на всички видове задължителни и доброволни застраховки със Застрахователи, получили лиценз да извършват дейност на територията на Република България. Застрахователите, за които извършваме застрахователно посредничество са посочени в сайта на брокера.
  3. Като Застрахователен Брокер „Вигаръс” ЕООД не предоставя съвети (лични препоръки) на потребителите във връзка със сключване на застрахователни договори, но предоставя обективна информация, с която да ги подпомогне да вземат информирано решение за избор на застраховка.
  4. Застрахователен Брокер „Вигаръс” ЕООД определя изискванията и потребностите на потребителя на застрахователни услуги въз основа на писмено предоставената от последния информация.
  5. В случай, че потребителят изрично поиска „Вигаръс”ЕООД да  изготви съвет въз основа на справедлив и личен анализ  и да направи професионална  препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща за конкретните му нужди,  такава препоръка ще бъде  изготвена въз основа на  справедлив анализ на достатъчно голям брой застраховки.
  6. Застрахователен Брокер „Вигаръс”ЕООД получава възнаграждение под формата на комисионна, дължима от съответния Застраховател.

В качеството си на потребители на застрахователни услуги, Вие можете да подадете жалба:

а/    До Застрахователен Брокер „Вигаръс „ЕООД, както следва:

        – на хартиен носител :  гр. София, ул.“Н. Габровски 39А“, вх.“Б“, ет.1

        – в електронна форма на електронна поща : vigorous.ins@gmail.com

Отговор на жалбата ще получите в срок от 10 (десет) дни от получаването й на посочен от Вас адрес.

б/ До Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор“.

в/   До Секторната Помирителна Комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество (СПК), включително и при предоставяне на финансови услуги от разстояние в тези сектори, на адрес гр. София 1000, ЦУ на КЗП, пл. Славейков №4А. тел.02/9330 588, интернет страница www.kzp.bg; e-mail adr.ins@kzp.bg.

Производството пред СПК е безплатно за страните и се провежда неприсъствено. Писменото помирително предложение на СПК за решаване на спора няма задължителен характер, а трябва да бъде одобрено и от двете страни, за да има силата на споразумение между тях.

II. Застрахователен Брокер “ ВИГАРЪС “ ЕООД,  Ви предлага следните услуги:

– Анализ на риска

– След внимателно прецизиране на преддоговорната информация, уточняване застрахователния интерес на Възложителя и предоставянето на условията, и важните подробности по Общите Условия на застрахователните договори

– Договаряне на възможно най-добрите условия за клиента, и след последващо пълно окомплектоване  на необходимите документи – издаване на застрахователните полици

– Съдействие за застрахования при настъпване на застрахователно събитие  и професионална помощ при завеждане на претенциите, и получаването на дължимите обезщетения

– Своевременно подсещане на Клиентите ни при наближаване на падеж за дължими вноски, или изтичащи полици

– Консултиране при настъпване на застрахователно събитие, както и завеждане на щети на място, в удобно за клиента време

– Специализирана правна помощ и консултации от най-добрите юристи в бранша на застраховането

– Гъвкаво работно време – на разположение към Клиента в удобно за него време

Comments are closed.